Make your own free website on Tripod.com
หอวัฒนธรรมนิทัศน์ วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา


       ส่วนที่ 2.1
แสดงความสัมพันธ์ของกลุ่มชน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อยู่บนที่สูง มีอาชีพทำไร่ และกลุ่มที่อยู่ที่ราบ มีอาชีพทำนา ตลอดจนเครื่องมือ คือ ขวานหินในยุคต่าง ๆ
       ส่วนที่ 2.2 คือส่วนที่เป็นอาณาจักรภูกามยาว ยุคพระยาขุนเจือง และพระยางำเมือง
       ส่วนที่ 2.3 เป็นส่วนที่แสดงความรุ่งเรืองของอาณาจักรภูกามยาวในยุคพระยายุธิษฐิระ เจ้าเมืองสองแควเก่า
       ส่วนที่ 2.4 เป็นการแสดงถึงแหล่งเครื่องปั้นดินเผาของเมืองพะเยา และเมืองใกล้เคียง
       ส่วนที่ 2.5 แสดงถึงความเสื่อมของอาณาจักร และยุคพื้นฟูเมืองพะเยา จากยุคสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี จนถึงการได้รับการแต่งตั้งเป็นจังหวัดพะเยา
       ส่วนที่ 2.6 เป็นการแสดงถึงวิถีชีวิต และภูมิปัญญาชาวบ้านของคนเมืองพะเยา
       ส่วนที่ 2.7 เป็นการนำเสนอถึงเมืองพะเยาในอนาคต โดยนำความสำเร็จของเยาวชนพะเยา และการมีสถาบันทางการศึกษา เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาเมืองพะเยาต่อไป
      ส่วนที่ 2.8 เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของโลก คือ ช้าง โดยให้ความสำคัญของช้าง กับพระพุทธศาสนา ช้างกับพระมหากษัตริย์ และช้างกับการทำงาน
         ส่วนนี้บริษัทซิตี้นีออนดิสเพลย์ กรุงเทพมหานคร ตามแบบเนื้อหาของนักวิชาการส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น กำหนดให้โดยใช้งบประมาณ 10,000,000 บาท

ส่วนที่ 3 เรื่องการจัดภูมิทัศน์รอบ ๆ หอวัฒนธรรมนิทัศน์ เนื่องจากหอวัฒนธรรมนิทัศน์ตั้งอยู่ริมกว๊านพะเยา ซึ่งเป็นบริเวณที่สวยงามตามธรรมชาติ และต่อไปจะเป็นสถานที่สำหรับประชาชนเข้าไปพักผ่อนอีกแห่งหนึ่ง หอวัฒนธรรมนิทัศน์ ได้จัดสวนและปลูกต้นไม้พื้นเมืองหลาากหลายประเภท มีตั้งแต่ สมุลแวง กาสะลอง (ปีบ) ต้นจำปาลาว มะพร้าว ตะแบก เป็นต้น มากกว่าร้อยต้น นอกจากนั้นยังสร้างรั้วคอนกรีตมีลวดลายสัญญลักษณ์ของหอวัฒนธรรมนิทัศน์ สะพานข้ามครอง ที่จอดรถทั้งของส่วนตัวและรถทัวร์ ซึ่งส่วนนี้ได้รับงบประมาณช่วยเหลือจากคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติงบประมาณ โครงการพัฒนาจังหวัดจำนวน 3,161,190 บาท

หน้าแรก  หน้าผ่านมา  หน้าต่อไป

 

 

 

คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยายใหญ่

ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯอำเภอเมืองพะเยา "ชาวบ้านดอทคอม" www.jaoban.com"
E-Mail: MuangPhaya@hotmail.com