Make your own free website on Tripod.com
รุ่นที่ 1 วันที่ 19 มิถุนายน 2545 ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา

 

คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยายใหญ่

      ผลการดำเนินงาน

1. เนื่องจากมีปัญหาในด้านสถานที่จัดเวทีเรียนรู้ในรุ่นที่ 1 ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ จึงได้
สับเปลี่ยนวันที่ดำเนินการแล้ว จากรุ่นที่ 1 เป็นรุ่นที่ 2 / รุ่นที่ 2 เป็นรุ่นที่ 1
2. ผู้เข้าร่วมการจัดเวทีเรียนรู้ ได้เชิญตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน ประกอบด้วย กรรมการกองทุน, สมาชิก
กองทุน จำนวน 2 คน, บัณฑิตกองทุนหรือองค์กรชุมชน รวมทั้งสิ้น 712 คน มีผู้เข้าร่วมการจัดเวที
เรียนรู้ จำนวน 502 คน แยกเป็น
รุ่นที่ 1 จำนวน 195 คน
รุ่นที่ 2 จำนวน 146 คน
รุ่นที่ 3 จำนวน 161 คนหน้าผ่านมา  หน้าต่อไป

ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯอำเภอเมืองพะเยา "ชาวบ้านดอทคอม" www.jaoban.com"
E-Mail: MuangPhaya@hotmail.com