Make your own free website on Tripod.com
รุ่นที่ 2 วันที่ 21 มิถุนายน 2545 ณ โรงเรียนบ้านแม่ใส

 

คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยายใหญ่

    3. แนวทางในการจัดเวทีเรียนรู้ โดยใช้ 3 แนวทาง ประกอบด้วย
     1. การทบทวนแนวทางการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
     2. ตอบซักถามปัญหาการดำเนินงาน การบัญชี การเบิกจ่ายเงินกองทุนหมู่บ้าน
     3. การแบ่งกลุ่มย่อยการปรับปรุงร่างระเบียบข้อบังคับ, ความต้องการ, ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานและสรุปผลของกองทุน
     4. วิทยากรกระบวนการ ได้ขอรับการสนับสนุนจาก
1. ธนาคารออมสิน สาขาพะเยา
2. ประชารัฐ (ภาคประชาชน) อำเภอเมืองพะเยา

หน้าแรก  หน้าผ่านมา  หน้าต่อไป

ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯอำเภอเมืองพะเยา "ชาวบ้านดอทคอม" www.jaoban.com"
E-Mail: MuangPhaya@hotmail.com