Make your own free website on Tripod.com
รุ่นที่ 3 วันที่ 25 มิถุนายน 2545 ณ โรงเรียนพะเยาประสาธน์วิทย์

  5. งบประมาณดำเนินการ ใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง
จำนวน 30,260 บาท เบิกจ่ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2534

6. ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน
ความเร่งรัดในการดำเนินงานที่ต้องการทำให้เสร็จสิ้นภายในเดือน มิถุนายน 2545 ทำให้เกิด
อุปสรรค คือ
1. ด้านวิทยากร การเตรียมตัวไม่ทัน และใหม่ต่อการเรียนรู้
2. ด้านระเบียบ มีการปรับระเบียบและแนวทางปฏิบัติบ่อย เช่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมุ่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2545 ซึ่งอำเภอได้รับในช่วงระหว่างการจัดเวทีเรียนรู้ ทำให้เวลาศึกษาระเบียบไม่เพียงพอ และปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ไม่ทันเวลาหน้าแรก  หน้าผ่านมา  หน้าต่อไป

 

 

 

คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยายใหญ่

ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯอำเภอเมืองพะเยา "ชาวบ้านดอทคอม" www.jaoban.com"
E-Mail: MuangPhaya@hotmail.com