Make your own free website on Tripod.com
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีด้านการเมือง การปกครองส่วนท้องถิ่น
5.สถานที่ดำเนินการ
     วัดบ้านร่องห้า หมู่ที่ 13 ต.บ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จ.พะเยา
6.ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 2 วัน ระหว่างเดือนเมษายน 2545 - กรกฎาคม 2545
7.งบประมาณ
     1. ค่าอาหารผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 40 คน ๆ ละ50 บาทต่อวัน รวม 2 วัน เป็นเงิน
4,000 บาท
     2. ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 4 ชั่วโมง ๆ ละ 100 บาท เป็นเงิน 400 บาท
3. ค่าวัสดุฝึกอบรม จำนวน 3 รายการ ดังนี้
     3.1 ปากกา จำนวน 40 ด้าม ๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 200 บาท
     3.2 สมุด จำนวน 40 เล่ม ๆ ละ 5 บาท เป็นเงิน 200 บาท
     3.3 ป้ายฝึกอบรม จำนวน 1 ผืน เป็นเงิน 200 บาท
     รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000 บาท
8.การติดตามประเมินผล
     หลังจากฝึกอบรมประเมินผลสัมฤทธิ์ในด้านต่าง ๆ เช่น
     1. ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มสูงขึ้น
     2. ความสามารถในการประสานงานและการได้รับการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสตรีโดย อบต.เพิ่มมากขึ้น
     3. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครองโดยเฉพาะส่วนท้องถิ่นเพิ่มสูงขึ้น
9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ
     1. ผู้นำองค์กรสตรีและสตรีที่เป็นสมาชิก อบต.มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเมือง การ
      ปกครองมากขึ้น
      2.สตรีที่เข้ารับการอบรมรู้จักการใช้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการดำเนินการด้านการเมืองการปกครองได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม3. สตรีสามารถใช้ศักยภาพในการขอรับการสนับสนุนจาก อบต.และเสริมสร้างความ
เข้าใจระหว่างสตรีกับ อบต.
คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยายใหญ่
หน้าที่ผ่านมา
ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯอำเภอเมืองพะเยา "ชาวบ้านดอทคอม" www.jaoban.com"
E-Mail: MuangPhaya@hotmail.com