Make your own free website on Tripod.com
ชี้แจงนโยบายกองทุนหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2545 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา


       
3. ด้านสถานที่ เดือนมิถุนายน เป็นชวงที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมให้แล้วเสร็จตามโครง
การ ทำให้การจัดหาห้วงระยะเวลากับสถานที่ในการดำเนินงานยาก
4. ผู้เข้าร่วมจัดเวที มีผู้ข้าร่วมจัดเวทีเพียง 70.50% เนื่องจาก
4.1 ผู้เสียสละเพื่อส่วนรวมในหมู่บ้านมีน้อย และในส่วนที่มีอยู่ส่วนมากจะเป็นคณะกรรมการหลายตำแหน่ง หลายหน่วยงาน ซึ่งเข้ารับการประชุม/สัมมนา/อบรม บ่อย
4.2 อำเภอเมืองพะเยา ได้จัดเวทีเรียนรู้เพื่อการบริหารกองทุนก่อนที่จะได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณโครงการ
4.3 อยู่ในช่วงฤดูกาลทำนาของประชาชน


หน้าแรก    หน้าผ่านมา 

คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยายใหญ่

ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯอำเภอเมืองพะเยา "ชาวบ้านดอทคอม" www.jaoban.com"
E-Mail: MuangPhaya@hotmail.com