Make your own free website on Tripod.com
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีด้านการเมือง การปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขที่โครงการ 9 /2545
ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีด้านการเมือง การปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยา
        คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองพะเยา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. หลักการและเหตุผล
            ผลจากการพัฒนาสตรีโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ผ่านมา ทำให้สตรีเป็นที่ยอม
รับและมีบทบาทสำคัญในด้านต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ปัจจุบันสตรีได้รับเลือกเป็นสมาชิก อบต. ในสัดส่วนที่มากยิ่งขึ้น
ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และการมีส่วนร่วมในด้านการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงควรจัดให้มีการฝึกอบรมผู้นำองค์กรสตรีและสตรีที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกอบต. ด้านการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่และดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีได้ดียิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นแก่ผู้นำสตรี
2. เพื่อส่งเสริมศักยภาพองค์กรสตรีและสตรีที่เป็นสมาชิก อบต. โดยเฉพาะด้านการเมืองการปกครอง
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของสตรีด้านการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น
4. เพื่อให้สตรีสามารถนำปัญหาความต้องการของสตรีเข้าสู่ อบต.เพื่อขอรับการสนับสนุนและช่วยเหลือกิจกรรมการพัฒนาสตรี
3. เป้าหมาย
ผู้นำองค์กรสตรีและสตรีที่เป็นสมาชิก อบต.ในอำเภอเเมืองพะเยา จำนวน 40 คน
4. วิธีการดำเนินการ
1. ประชุม กพสอ. เพื่อขอความเห็นชอบโครงการ
2. จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
3. ดำเนินงานตามโครงการเมื่อได้รับการอนุมัติ
4. ติดตามและประเมินผลโครงการ

เชิญคลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูภาพขยายใหญ    หน้าต่อไป
ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯอำเภอเมืองพะเยา "ชาวบ้านดอทคอม" www.jaoban.com"
E-Mail: MuangPhaya@hotmail.com